Kontakt

Kontakt os

 • Koldingvej 10
  DK-6580 Vamdrup
 • Balstrupvej 91
  DK-4100 Ringsted
 • tel +45 70 13 14 10
 • dansk@autologik.dk

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Af 1. marts 2016

Download vores betingelser som pdf her

1. Område
Disse bestemmelser er – hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt eller følger ufravigelige lovbestemmelser, herunder CMR-loven – gældende for alle Dansk Auto Logiks ydelser i og uden for Danmark.

2. Ansvarsperiode
Dansk Auto Logiks ansvar begynder, når en af selskabets ansatte fysisk overtager bilen. Dansk Auto Logiks ansvar ophører, når bilen udleveres mod kvittering til modtager eller en af ham betroet person. Udstedes der ingen kvittering, ophører Dansk Auto Logiks ansvar ved bilens faktiske fysiske aflevering, eller hvis levering sker uden for normal åbningstid, når bilen er afleveret i aflåst stand på modtagerens plads eller plads anvist af modtager, og nøglerne anbragt enten på aftalt sted og måde eller på et af selskabet valgt forsvarligt sted.

3. Ansvarsgrundlag
Dansk Auto Logik oppebærer ansvaret for transportskader, som Dansk Auto Logik måtte påføre bilerne i ansvarsperioden bortset fra tilfælde af force majeure, hvorved blandt andet forstås krig, oprør, borgerlige uroligheder, strejker eller lockouts, naturkatastrofer, og udløsning af atomenergi.

Undtaget fra Dansk Auto Logiks ansvar er indirekte tab, herunder driftstab hos modtager eller detailkøber som følge af forsinket eller forhindret levering.

Dansk Auto Logik kan ikke gøres ansvarlig for skader, som rimeligvis ikke kan være opstået under transporten eller ikke kunne opdages af transportøren. Ej heller for mindre skader som ridser og buler på brugte biler samt for varer og reservedele, tilbehør m.m., som er indlagt i bilerne. Dansk Auto Logik er ikke ansvarlig for skader, der ikke er synlige på grund af fabrikantens transportbeskyttelseslag (fx folie, voks). Dansk Auto Logik er ikke ansvarlig for skader på vinduesruder i form af stenslag eller revner/sprækker i glasset, hvor årsagen ikke med bestemthed kan identificeres.

Dansk Auto Logik er endvidere ansvarsfri, når skaden eller bortkomsten kan være opstået af et eller flere af nedennævnte forhold:

 • Behandling, læsning eller aflæsning af biler udført af afsender eller modtager, eller af nogen, som en af disse hæfter for.
 • Andre fejl eller forsømmelser udvist af afsender eller modtager, eller af nogen, som en af disse hæfter for.
 • Forhold som Dansk Auto Logik ikke kunne undgå, og hvis følger selskabet ikke kunne afværge.

4. Aflevering til forhandlerne
Dansk Auto Logik skal kunne aflevere biler hos forhandlerne efter følgende retningslinjer:

a. Dansk Auto Logik skal kunne aflevere biler på hverdage i tidsrummet 07.00 – 17.00.

b. Udvendig kontrol foretages stående i en afstand af ca. 1½ m. fra den uvaskede bil, og alle umiddelbart og med det blotte øje konstaterbare skader/mangler registreres. Hele inspektionens varighed er maks. 2½ minut. Bilerne må ikke flyttes før efter kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.

c. Forhandleren kvitterer på fragtbrevet for modtagelsen efter registrering af eventuelle skader/mangler.

d. Dansk Auto Logik hæfter ikke for skader konstateret efter kvittering.

e. Hvis kvittering nægtes, bortfalder reklamationsretten.

f. Biler afleveret uden for forretningens åbningstid betragtes som afleverede, når disse er stillet på aftalt plads, og nøglerne er afleveret på aftalt sted.

g. Biler afleveret uden for forretningens åbningstid må ikke flyttes før kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.

h. Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret før forhandlerens åbningstid, skal af forhandleren fremsættes til Dansk Auto Logik inden kl. 10.00 samme dag. Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret efter forhandlerens åbningstid, skal af forhandleren fremsættes til Dansk Auto Logik inden kl. 10.00 efterfølgende arbejdsdag.

 

5. Forsikringer
For grænseoverskridende transporter gælder CMR-loven. Dog er erstatningsbegrænsningen på 8,33 sdr pr. kg beskadiget gods forhøjet til kr. 750.000 i maks. erstatning pr. bil. Ønskes yderligere dækning, skal kunden tegne en ekstra forsikring.

Dansk Auto Logik er ansvarlig for transportskader, der er påført bilerne efter, at rapport om skader og mangler, ved Dansk Auto Logik’s modtagelse af bilerne, er afsendt. Dansk Auto Logik drager omsorg for, at alle forsikringer til ansvar og risiko er tegnet.

Dansk Auto Logik benytter forsikringsselskabet Codan.

Dansk Auto Logiks kunder forsikrer for egen regning bilerne mod brand, hagl, stormskade, oversvømmelse, tyveri og hærværk på Dansk Auto Logiks pladser.

6. Misligholdelse
Væsentlig misligholdelse af denne aftale medfører, at den anden part kan ophæve aftalen uden varsel og kræve erstatning for ethvert tab, som misligholdelsen måtte medføre. Såfremt en parts mangelfulde overholdelse skyldes forsinket ankomst af biler fra udlandet, strejker, lockout, vejrforhold og lignende former for force majeure, kan den anden part ikke gøre misligholdelsesansvar gældende.

7. Erstatningsberegning
Erstatning for skade opgøres efter værdien på stedet og tidspunktet for overtagelsen.

8. Tilbageholdelsesret
Dansk Auto Logik har tilbageholdelsesret i gods, som er under selskabets kontrol for såvel aktuelle som tidligere tilgodehavender hos afsender eller modtager.

9. Modregning

Modregning i selskabets tilgodehavender er ikke tilladt.

10. Prisregulering
Priserne for transport, modtagelse, oplagring, klargøring, ombygning og timetakst reguleres en gang årligt gældende fra 1. januar. Reguleringen skal af Dansk Auto Logik varsles 1 måned før ikrafttræden. Reguleringen af lastbilskørsel sker i henhold til 3. kvartals ”Indekstal for lastbilkørsel” og for terminalarbejde ifølge det af Danmarks Statistik publicerede ”Lønindeks for den private og offentlige sektor – Handel & Transport”, som publiceres i maj måned, eller andet indeks der måtte erstatte dette. Dieselolietillæg kan reguleres løbende i henhold til dokumenterede prisændringer. Ændringer i tillægget skal varsles 14 dage før ikrafttræden.

11. Betaling
Dansk Auto Logiks tilgodehavende er optjent ved arbejdets begyndelse, og der beregnes fuld betaling ved ydelser, som afbrydes på grund af afsenders, modtagers eller fragtbetalers forhold. Forfaldsdatoer for Dansk Auto Logiks ydelser fremgår af Dansk Auto Logiks fremsendte fakturaer. Morarenter ved forsinket betaling beregnes med 2 % pr. påbegyndt måned.

12. Informationspligt
Det påhviler såvel Dansk Auto Logik som afsender og modtager at give hinanden oplysninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse.

13. Forældelse
Ethvert krav over for Dansk Auto Logik forældes efter 3 år fra godsets faktiske aflevering.

14. Værneting
Enhver tvist vedrørende en af Dansk Auto Logik udført ydelse skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.