Kontakt

Kontakt os

 • Koldingvej 10
  DK-6580 Vamdrup
 • Balstrupvej 91
  DK-4100 Ringsted
 • tel +45 70 13 14 10
 • dansk@autologik.dk

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

August 2017

Download vores betingelser som pdf her

1. Område
Disse bestemmelser er – hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt eller følger ufravigelige lovbestemmelser, herunder CMR-loven – gældende for alle Dansk Auto Logiks ydelser i og uden for Danmark.

2. Transport
Dansk Auto Logik transporterer med sine almindelige autotransporter udelukkende biler, der kan styre, starte og bremse. Både hånd- og fodbremse skal være funktionsdygtige. Er én af disse betingelser ikke opfyldt, er der tale om en specialtransport. Specialtransporter er defineret i pkt. 3. Såfremt det ved bestilling ikke er oplyst, at der er tale om en specialtransport, er Dansk Auto Logik berettiget til at fakturere for en forgæves kørsel, som altid faktureres til transportens pris dog maksimalt kr. 500,00. For transporter i udlandet gælder særlige vilkår for afregning af en forgæves kørsel.

Såfremt det for transporten er nødvendigt at anvende booster/ladekabel, er Dansk Auto Logik berettiget til at opkræve et tillæg, ligesom evt. påfyldning af brændstof bliver faktureret til dagspris.

Dansk Auto Logik forbeholder sig ret til at fakturere de omkostninger til oprydning, der måtte være, når der transporteres en bil, hvorfra der spildes olie.

3. Specialtransporter
Dansk Auto Logik er berettiget til at opkræve et gebyr for brug af autotransporter udstyret med trækspil, hvilket er nødvendigt, når bilen ikke kan styre, starte eller bremse. En sådan specialtransport kan ikke ske indenfor normalt gældende leveringsterminer. Dansk auto Logik forbeholder sig ret til at fakturere tillæg for transport af en bil, hvor trækspil er nødvendig.

Dansk Auto Logik transporterer ikke skrotbiler. Der er tale om en skrotbil, hvis et af nedenstående udsagn gælder:

 • Bilen er ratlåst
 • Hjulene kan ikke dreje
 • Bilen kan ikke rulle/trille
 • Man kan ikke sidde i førersædet
 • Bilen lækker store mængder af olie
 • Der på bilen er løse dele, som kan falde af under transporten.

4. Ansvarsperiode
Dansk Auto Logiks ansvar begynder, når en af selskabets ansatte fysisk overtager bilen. Dansk Auto Logiks ansvar ophører, når bilen udleveres mod kvittering til modtager eller til en af ham betroet person. Udstedes ingen kvittering, ophører Dansk Auto Logiks ansvar ved bilens fysiske aflevering, eller hvis levering sker uden for normal åbningstid, når bilen er afleveret i aflåst stand på modtagerens plads eller plads anvist af modtager, og nøglerne anbragt enten på aftalt sted og måde eller på et af selskabet valgt forsvarligt sted.

5. Ansvarsgrundlag
Dansk Auto Logik oppebærer ansvaret for transportskader, som Dansk Auto Logik måtte påføre bilerne i ansvarsperioden bortset fra tilfælde af force majeure, hvorved blandt andet forstås krig, oprør, borgerlige uroligheder, strejker eller lockouts, naturkatastrofer og udløsning af atomenergi.

Undtaget fra Dansk Auto Logiks ansvar er indirekte tab, herunder driftstab hos modtager eller detailkøber som følge af forsinket eller forhindret levering. Dansk Auto Logik dækker således ikke omkostninger, som kunden måtte have, når denne vælger at bestille transport hos en alternativ leverandør som følge af forsinket eller forhindret levering fra Dansk Auto Logik.

Dansk Auto Logik kan ikke gøres ansvarlig for skader, som rimeligvis ikke kan være opstået under transporten eller ikke kunne opdages af transportøren. Dansk Auto Logik dækker ikke skader på brugte biler, med mindre en evt. skade åbenlyst kan konstateres som værende en transportskade. Dansk Auto Logik dækker ej heller for varer og reservedele, tilbehør m.m., som er indlagt i bilerne. Dansk Auto Logik er ikke ansvarlig for skader, der ikke er synlige på grund af fabrikantens transportbeskyttelseslag (fx folie og voks).

Idet de af Dansk Auto Logik oplyste transportpriser er baseret på transport med åbne autotransportere, er Dansk Auto Logik ikke ansvarlig for skader på vinduesruder i form af stenslag eller revner/sprækker i glasset, hvor årsagen ikke med bestemthed kan identificeres.

6. Afhentning af biler
Dansk Auto Logik skal kunne afhente biler efter følgende retningslinjer:

 • Bilen og dennes nøgler skal være klar for udlevering fra den ”klar”-dato, som oplyses ved bestilling.
 • Vi tager i vores planlægning udgangspunkt i, at bilen kan afhentes i tidsrummet 07:00 – 17:00
 • Afhentning skal kunne ske fra en for en stor lastbil med anhænger fremkommelig adresse.
 • Parkering på adressen skal kunne ske lovligt, og opsyn med autotransporten skal være mulig for chaufføren under af- og pålæsning.
 • En kørsel defineres som forgæves, når afhentningen ikke kan gennemføres pga. forhold som Dansk Auto Logik ikke er ansvarlige for. En forgæves kørsel faktureres altid til transportens pris dog maksimalt kr. 500,00. For transporter i udlandet gælder særlige vilkår for afregning af en forgæves kørsel.

 

 

7. Aflevering af biler
Dansk Auto Logik skal kunne aflevere biler efter følgende retningslinjer:

 • Aflevering skal ske på en for en stor lastbil med anhænger fremkommelig adresse.
 • Vi tager i vores planlægning udgangspunkt i, at aflevering kan ske i tidsrummet 07:00 – 17:00
 • Parkering på adressen skal kunne ske lovligt og opsyn med autotransporten skal være mulig for chaufføren under af- og pålæsning.
 • Udvendig kontrol foretages eftergældende branchestandarder (ECG), hvorfor:
  • kontrol foretages stående i en afstand af ca. 1½ meter fra den uvaskede bil, og alle umiddelbart og med det blotte øje konstaterbare skader/mangler registreres.
  • inspektionens varighed er maks. 2½ minut. Bilerne må ikke flyttes før efter kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.
 • Modtageren kvitterer for modtagelsen efter registrering af eventuelle skader/mangler.
 • Dansk Auto Logik hæfter ikke for skader konstateret efter kvittering.
 • Hvis kvittering nægtes, bortfalder reklamationsretten.
 • Biler afleveret uden for åbningstid betragtes som afleverede, når disse er stillet på aftalt plads, og nøglerne er afleveret på aftalt sted.
 • Biler afleveret uden for åbningstid må ikke flyttes før kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.
 • Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret før åbningstid, skal fremsættes til Dansk Auto Logik inden kl. 10.00 samme dag. Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret efter åbningstid, skal fremsættes til Dansk Auto Logik inden kl. 10.00 efterfølgende arbejdsdag.
 • Før udbedring af en skade, anerkendt af Dansk Auto Logik skal reparation og reparationsomkostninger godkendes af Dansk Auto Logik. Efter endt reparation fremsendes faktura senest 60 dage efter Dansk Auto Logiks anderkendelse af skaden. Betalingsbetingelser er lbnd.måned + 25 dage. Dansk Auto Logik kan til enhver tid forlange en autotaksrapport, alternativt en taksatorgodkendelse af reparationen.
 • Evt. udskiftede dele er Dansk Auto Logiks ejendom.
 • Dansk Auto Logik imødekommer ikke krav, der rejses som resultat af en evt. værdiforringelse.

8. Leveringsterminer i Danmark

Ved beregning af seneste leveringsdag er ordredato at betegne som dag-0, såfremt ordren er modtaget inden kl. 12:00.

Mod tillæg tilbydes Dag-til-Dag leveringer. For levering den efterfølgende hverdag, skal ordren være modtaget senest kl. 10:00 dagen før. Spidsbelastningsperioder kan medføre, at vi ikke kan tilbyde Dag-til-Dag transporter.

9. Monteringsopgaver

Når Dansk Auto Logik monterer, ombygger og indretter biler i henhold til købers specifikationer, er køber forpligtet til at foretage en grundig gennemgang af bilen ved modtagelsen. Retningslinjer for afgivelser af reklamationer er de samme, som gælder ved transportskader.

10. Forsikringer
For grænseoverskridende transporter gælder CMR-loven. Dog er erstatningsbegrænsningen på 8,33 sdr pr. kg beskadiget gods forhøjet til kr. 750.000 i maks. erstatning pr. køretøj. Summen DKK 750.000 udgør det maksimale loft for erstatning, inkl. skatter afgifter og andre omkostninger. Ønskes yderligere dækning, skal kunden tegne en ekstra forsikring. Dækningen er på sædvanlige CMR/fragtføreransvarsvilkår.

Dansk Auto Logik benytter forsikringsselskabet TRYG.

Dansk Auto Logiks kunder forsikrer for egen regning bilerne mod brand, hagl, stormskade, oversvømmelse, tyveri og hærværk, når disse opbevares på Dansk Auto Logiks pladser.

11. Modregning
Dansk Auto Logik accepterer ikke modregning i et evt. tilgodehavende..

12. Betaling
Dansk Auto Logiks tilgodehavende er optjent ved arbejdets begyndelse, og der beregnes fuld betaling ved ydelser, som afbrydes på grund af afsenders, modtagers eller fragtbetalers forhold. Forfaldsdatoer for Dansk Auto Logiks ydelser fremgår af Dansk Auto Logiks fremsendte fakturaer. Morarenter ved forsinket betaling beregnes med 2 % pr. påbegyndt måned.

13. Værneting
 Enhver tvist vedrørende en af Dansk Auto Logik udført ydelse, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.