Kontakt

Kontakt os

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Giltig från och med oktober 2018

Ladda ner våra villkor som pdf här

Svenska Åkeriförbundets ansvarighetsbestämmelser tillämpas med nedan angivna tillägg och undantag.

1. Giltighet
Dessa bestämmelser gäller för alla Svensk Auto Logik-tjänster i och utom Sverige, om inte annat uttryckligen överenskommits eller har följts av obligatoriska lagar, inklusive CMR-lagen.

2. Transport
Svensk Auto Logik transporterar på våra vanliga biltransporter endast bilar som kan styras, starta och bromsa. Både hand- och fotbromsen måste vara funktionell. Om ett av dessa villkor inte är uppfyllt är det en specialtransport. Specialtransport definieras i punkt 3. Om det inte anges vid bokningstillfället att det är en specialtransport, har Svensk Auto Logik rätt till faktura för en bomfrakt, som alltid faktureras till 80 % av ursprungliga transportkostnaden.

Vid behov av att använda booster / laddningskabel för transporten, har Svensk Auto Logik rätt att ta ut en avgift för detta. Transporterade bilar skall klara 1-3 omlastningar. Även påfyllning av drivmedel kommer att faktureras enligt prislista.

Svensk Auto Logik förbehåller sig rätten att fakturera kostnaderna för rengöring av eventuellt oljespill från bilar under transport.

3. Specialtransporter
Svensk Auto Logik har rätt att ta ut en avgift för användning av biltransporter som är utrustade med vinsch, vilket är nödvändigt när bilen inte kan styra, starta eller bromsa. För specialtransporter gäller inte normala avtalspriser, leveransvillkor och ledtider.

Svensk Auto Logik transporterar inte skrotbilar. Ett fordon som uppfyller något av följande klassar vi som skrotbil:

 • Om bilen är rattlåst
 • Om hjulen kan inte rotera eller svänga
 • Om bilen kan inte rulla
 • Om man kan inte kan sitta i förarsätet
 • Bilar som läcker stora mängder olja
 • Om det finns lösa delar på bilen som kan lossna under transporten

4. Ansvarstid
Svensk Auto Logiks ansvar börjar när en av företagets anställda fysiskt omhändertager fordon för lastning. Svensk Auto Logiks ansvar upphör när bilen levereras mot signerad fraktsedel/CMR till mottagaren eller till en av honom betrodd person. Om ingen kvittering utfärdas upphör Svensk Auto Logiks ansvar vid bilens fysiska leverans eller om leveransen sker utanför normala öppettider när bilen levereras i låst skick på mottagarens plats eller på den plats som utsetts av mottagaren och nycklarna placeras antingen på överenskommen plats eller till en mottagaren vald plats.

5. Ansvar
Svensk Auto Logik har ansvar för de transportskador som Svensk Auto Logik tillfogat bilen under ansvarstid, utom i fall av force majeure, som bland annat krig, uppror, oroligheter, strejk eller lockout, naturkatastrofer och frisättning av kärnenergi.

Undantaget från Svensk Auto Logiks ansvar är indirekt förlust, inklusive driftstörning hos mottagaren eller återförsäljaren på grund av försenad eller förhindrad leverans. Svensk Auto Logik täcker således inte kostnader som kunden kan ha när man väljer att beställa transport från en alternativ leverantör på grund av försenad eller förhindrad leverans från Svensk Auto Logik.

Svensk Auto Logik kan inte hållas ansvarig för skador som rimligen inte kan ha inträffat under transporten eller kunde inte upptäckas av transportören. Svensk Auto Logik ansvarar inte för mindre skador såsom repor och bucklor på begagnade eller havererade bilar, såvida de inte uppenbart kan vara en transportskada orsakade av Svensk Auto Logik. Svensk Auto Logik ansvarar inte för varor, reservdelar, tillbehör etc. som är placerade i bilen. Svensk Auto Logik är inte ansvarig för skador som inte är synliga på grund av tillverkarens transportskydd (t.ex. folie, car-covers, vax etc.).

Eftersom Svensk Auto Logiks fraktpriser är baserade på transport med öppna biltransporter är Svensk Auto Logik inte ansvariga för skador på fönsterrutor i form av stenskott och/eller sprickor i glaset där orsaken är inte med säkerhet kan identifieras.

6. Hämtning av bilar
Svensk Auto Logik måste kunna hämta bilar enligt följande riktlinjer:

 • Bilen och dess nycklar samt andra handlingar måste vara redo för utlämnas från ”klar” datum, vilket anges vid beställning.
 • Lastningsadressen måste vara möjlig att nå med en stor biltransport med släp.
 • Parkering vid adressen måste vara laglig och ge möjlighet till övervakning av biltransporten för föraren vid lastning och lossning.
 • En bokning som inte kan hämtas pga. förhållande utanför Svensk Auto Logiks ansvar klassificeras som bomfrakt och debiteras med 80% av ursprungligt fraktpris.
 • Tid för lastning ingår i fraktpriset med 15 minuter per bil.

Visuell kontroll utföres enligt branschstandarder (ECG):

 • Kontrollen utförs i stående på ett avstånd av ca. 1½ meter från otvättad bil och alla direkt och med blotta ögat synbara skador / defekter skall registreras.
 • Inspektionens varaktighet är max 2½ minut per bil. Bilen får inte flyttas innan kontroll, registrering och fotodokumentation av eventuella skador.
 • Avsändaren kvitterar leveransen efter registrering av eventuella skador / fel.
 • Svensk Auto Logik är inte ansvarig för de skador som upptäcks innan kvittering.
 • Vid vägran av kvittens vid hämtning, anses transporten vara bomfrakt och kommer att debiteras med 80% av fraktkostnaden.

7. Leverans av bilar
Svensk Auto Logik måste kunna leverera bilar enligt följande riktlinjer:

 • Leveransadressen måste vara möjlig att nå med en stor biltransport med släp.
 • Parkering vid adressen måste vara laglig och ge möjlighet till övervakning av biltransporten för föraren vid lastning och lossning.
 • En bokning som inte kan levereras pga. förhållande utanför Svensk Auto Logiks ansvar klassificeras som bomfrakt och debiteras med 80 % för returfrakt samt ny fraktkostnad för nästa leveransförsök.
 • Tid för Lossning ingår i fraktpriset med 15 minuter per bil.
 • Våra priser är baserade på att vi har 24:7 tillgänglighet för lossning. Avvikelser debiteras separat efter avtal.

Visuell kontroll utföres enligt branschstandarder (ECG):

 • Kontrollen utförs i stående på ett avstånd av ca. 1½ meter från otvättad bil och alla direkt och med blotta ögat synbara skador / defekter skall registreras.
 • Inspektionens varaktighet är max 2½ minut per bil. Bilen får inte flyttas innan kontroll, registrering och fotodokumentation av eventuella skador.
 • Mottagaren kvitterar leveransen efter registrering av eventuella skador / fel.
 • Svensk Auto Logik är inte ansvarig för de skador som upptäcks efter kvittering.
 • Vid vägran av kvittens vid leverans, kommer rätten till reklamation att upphöra.
 • Bilar levererade utanför öppettider anses vara levererade när de levereras på avtalad plats och nycklarna levereras på den överenskomna platsen.
 • Bilar som levereras utanför öppettiderna får inte flyttas före kontroll, registrering och fotodokumentation av eventuella skador.
 • Eventuella reklamationer avseende bilar som levereras före öppettiderna måste rapporteras till Svensk Auto Logik före kl. 10.00 samma dag. Eventuella reklamationer på bilar som levereras efter öppettiderna måste rapporteras till Svensk Auto Logik före kl. 10.00 efterföljande arbetsdag.
 • Innan reparation av en transportskada, som är erkänd av Svensk Auto Logik, måste reparation och reparationskostnaderna godkännas av Svenska Auto Logik. Efter reparation skall det skickas faktura till Svensk Auto Logik senast 60 dagar efter Svensk Auto Logiks acceptans av transportskadan. Betalningsvillkoren är löpande månad + 25 dagar. Svensk Auto Logik kan välja att låta en oberoende part godkänna reparationen.
 • Ersatta delar är Svensk Auto Logiks egendom.
 • Svensk Auto Logik godkänner inte krav pga. värdeminskning.

8. Leveransperiod i Sverige
Vid beräkning av senaste leveransdatum ska orderdatum anges som dag 0, om beställningen mottas senast 12:00, vid beställningar senare räknas nästkommande dag som dag 0.
Mot tilläggskostnad erbjuds dag-till-dag leveranser för hel lastbil. För leverans nästa arbetsdag, måste beställningen tas emot senast kl. 10:00 dagen innan. Kapacitetstoppar kan leda till att vi inte kan erbjuda dag-till-dag transporter.

9. Monteringsuppdrag via Danmark
Genom Dansk Auto Logik kan vi erbjuda montering, ombyggning och installationer i bilar enligt köparens specifikationer, vid dessa tillfällen måste köparen noga granska bilen vid mottagandet. Riktlinjer för inlämnande av reklamationer är desamma som för transportskador.

10. Försäkring
För alla transporter som utförs av Svensk Auto Logik eller våra samarbetspartners gäller CMR-lagen. Ersättningsgränsen på 8,33 sdr per kg skadade varor är dock utökat till 6 000 000 DKK per last dock max 1 500 000 DKK i ersättning per. fordon, denna summan är det maximala ersättningstaket vilket även inkluderar skatter och andra uppkomna kostnader. Vid högre värde på bilen måste ni teckna egen tilläggsförsäkring innan transporten påbörjas.

I övrigt gäller vanliga villkor för CMR / transportörsansvarsvillkor.

Svensk Auto Logik använder försäkringsbolaget CODAN.
Svensk Auto Logiks kunder försäkrar själv sina bilar för brand, hagel, stormskador, översvämning, stöld och vandalism under transport eller när de lagras på Svensk Auto Logiks platser.

11. Kvittning
Svensk Auto Logik accepterar inte kvittning på någon fordran.

12. Prisjusteringar
Om inte annat meddelats skriftligt sker prisjusteringar en gång per år per. 1 januari.

13. Betalning
Svensk Auto Logiks fordringar är intjänade i början av arbetet och full betalning avkrävs för tjänster som avbryts på grund av avsändarens, mottagarens eller fraktbetalarens ansvar. Förfallodagar för Svensk Auto Logiks tjänster anges på Svensk Auto Logiks fakturor, 10 dagar om inget annat avtalats. Standardränta på sen betalning beräknas till 2% per påbörjad månad.

14. Tvist

Eventuella tvister om en prestation som utförs av Svensk Auto Logik får inte hänskjutas till domstol utan skall slutligen avgöras av skiljenämnd enligt lagen om skiljeförfarande och skall äga rum i Malmö. Svensk lag tillämpas.

15. Övrigt

Om skada på eget eller annans gods orsakas genom fel eller försummelse av avsändare/mottagare äger Svensk Auto Logik rätt att kräva ersättning för uppkomna skador.

 

Driftsinfo
Book
Tracking