Kontakt

Kontakt os

ALLMÄNNA VILLKOR

I kraft från och med 2023-08-31

Ladda ner våra villkor som pdf här

1. Omfattning

1.1 Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser 2015 (”NSAB 2015”) tillämpas med nedan angivnatillägg och undantag i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). NSAB 2015 återfinns i Bilaga 1.1.

1.2 Dessa Allmänna Villkor gäller för Svensk Auto Logik AB’s, org.nr 556940-3313 (”Transportören”), samtliga tjänster vilka finns specificerade i NSAB 2015 med tillägg av Fordonsservice (se definition av Fordonsservice i punkt 6.1) (”Tjänsten”) i och utom Sverige, om inte något annat skriftligen har överenskommits eller följer av obligatoriska lagar, inklusive lag (1974:610) om inrikes vägtransport, konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (”CMR-konventionen”) och lag (1969:12) om internationell vägtransport (”CMR-lagen”).

1.3 Den juridiska eller fysiska person till vilken Transportören tillhandahåller Tjänsten kallas i avtalet med Transportören (”Avtalet”) för ”Uppdragsgivaren”. Transportören och Uppdragsgivaren kallas var för sig ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

2. Parternas allmänna åtaganden m.m.

2.1 Parterna åtar sig att utföra sina respektive åtaganden under Avtalet på ett fackmannamässigt sätt och med tillbörlig omsorg.

2.2 Inom ramen för ett uppdrag kan Transportören komma att få tillgång till personuppgifter om bland annat Uppdragsgivaren, dess anställda och andra personer i uppdraget. Transportören kommer att behandla sådana personuppgifter i enlighet med Transportörens integritetspolicy.

3. Transport

3.1 Vid normala fordonstransporter transporterar Transportören endast fordon som kan styras, starta och bromsa. Både hand- och fotbromsen måste vara i funktionsdugligt skick på fordonet. Vidare måste fordonet ha minst 11 cm markfrigång för att transporteras på Transportörens ordinarie biltransporter. Om ett av dessa nyss uppräknade villkor inte är uppfyllt, är det i stället fråga om en Specialtransport (se definition nedan i punkt 4). Om det inte anges vid bokningstillfället att det är fråga om en Specialtransport, har Transportören rätt att fakturera Uppdragsgivaren för en bomfrakt uppgående till 100 % av det ursprungliga, överenskomna priset.

3.2 Vid behov av att använda booster/laddningskabel för av Uppdragsgivaren beställd transport, har Transportören rätt att ta ut en av Transportören bestämd avgift för detta, se Bilaga 3.2. Fordon som transporteras ska klara 1-3 omlastningar. Även påfyllning av drivmedel respektive elektricitet kommer att faktureras enligt Transportörens prislista, se Bilaga 3.2.

3.3 Transportören förbehåller sig rätten att fakturera Uppdragsgivaren för uppkomna kostnader med anledning av rengöring av eventuellt oljespill, under transport, från fordon tillhörande Uppdragsgivaren.

4. Specialtransport

4.1 När fordonet inte kan styra, starta eller bromsa är Transportören nödgad att använda en biltransport som är utrustad med vinsch, och vidare behöver extraordinär biltransport användas då det är fråga om transport av fordon med lägre markfrigång än 11 cm (gemensamt ”Specialtransport”). Fordon med lägre markfrigång än 11 cm debiteras alltid minst som Kategori B.

4.2 Transportören har rätt att fakturera Uppdragsgivaren särskilda avgifter vid Specialtransport; något som närmare överenskoms mellan Transportören och Uppdragsgivaren.

4.3 För Specialtransporter gäller dessa Allmänna Villkor om inte något annat skriftligen, särskilt har överenskommits mellan Transportören och Uppdragsgivaren.

5. Icke-funktionsdugliga fordon

Transportören transporterar inte icke-funktionsdugliga fordon (skrotbilar). Ett fordon som uppfyller något av följande krav klassas enligt Transportören som ett icke-funktionsdugligt fordon:

(i) om fordonet är rattlåst,
(ii) om hjulen på fordonet inte kan rotera eller svänga,
(iii) om fordonet inte kan rulla,
(iv) om det inte är möjligt att sitta i förarsätet på fordonet,
(v) om fordonet läcker påtagliga mängder olja, eller
(vi) om det finns lösa delar på fordonet som kan lossna under transporten.

6. Monterings- och serviceuppdrag via Danmark

6.1 Genom Transportörens danska moderbolag, Dansk Auto Logik A/S, cvr.nr 12625995, kan Transportören erbjuda montering, ombyggnation och installationer i fordon enligt Uppdragsgivarens specifikationer (”Fordonsservice”).

6.2 Samtliga tillämpliga villkor i dessa Allmänna Villkor gäller vid Fordonsservice.

7. Beställning, offert samt leveranstider

7.1 Tjänst beställs via Transportörens digitala bokningssystem genom mejl till bokning@autologik.se eller, om så har överenskommits i skrift, via EDI/fil-överföring till Transportören (”Beställning” respektive ”Bokningssystem”), om inte något annat skriftligen har överenskommits mellan Transportören och Uppdragsgivaren. I samband med Beställning ska Uppdragsgivaren ange upphämtningsadress, avlämningsadress och önskade tidpunkter för upphämtning respektive avlämning av fordon. Om fordon ska genomgå Fordonsservice ska detta också anges vid Beställningen inklusive annan nödvändig information för att Transportören ska kunna utföra Tjänsten.

7.2 Bokningssystemet tillhandahålls ”as-is”, vilket bland annat innebär att Transportören inte kan garantera att Bokningssystemet kommer att vara felfritt eller utan störningar. Tekniska störningar orsakade av speciellt underhållsarbete, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna att använda Bokningssystemet. Vid fel i Bokningssystemet åtar sig Transportören att påbörja felsökning och arbeta för att åtgärda felet så snart som möjligt.

7.3 Om inte någon annan acceptfrist anges i en offert från Transportören till Uppdragsgivaren, är Transportören bunden av lämnad offert när Uppdragsgivaren accepterar denna inom två veckor från det att offerten avgavs.

7.4 Accept av lämnad offert och bekräftelse av denna från Transportörens sida, anses bindande och kan inte sägas upp för det fall det inte är så att den avtalade Tjänsten utförs mer än tre månader senare än överenskommet och av skäl som Transportören inte ansvarar för.

7.5 När ledtiden räknas fram, definieras orderdatumet som dag 0, om ordern är mottagen av Transportören senast kl. 12.00 och fordonet är redo för transport; annars räknas nästkommande dag som dag 0. Om inte något annat har överenskommits i skrift, är Transportörens ledtid max 5-15 arbetsdagar efter orderdatumet för transport inom Sverige (antalet arbetsdagar är geografiskt beroende). Särskilda ledtider gäller för internationella transporter, och överenskoms särskilt i skrift mellan Transportören och Uppdragsgivaren.

7.6 Dag-till-dag leverans erbjuds för hel lastbil (dvs. hela Transportörens biltransport är lastad med Uppdragsgivarens fordon) för transporter inom Sverige mot en expressavgift, se Bilaga 3.2. För leverans påföljande arbetsdag, krävs att ordern är mottagen av Transportören senast kl. 10.00 på dag 0. Under högintensiva perioder, kan det vara så att dag-till-dag-leveranser inte är möjliga att genomföra; något som Transportören ensidigt avgör.

7.7 Transportören strävar alltid efter att minimera eventuella förseningar, att ha hög tillgänglighet och att kunna tillhandahålla den Tjänst som Uppdragsgivaren efterfrågar vid tidpunkten för efterfrågan. Uppdragsgivaren är dock medveten om att Transportören är beroende av flera faktorer, såsom exempelvis trafikläge, och accepterar att förseningar kan förekomma vid utförandet av Tjänsten.

8. Avbeställning av Tjänst

8.1 Avbeställning av en beställd Tjänst inom Sverige (för Fordonsservice Danmark), kan göras av Uppdragsgivaren utan debitering av avgift så länge som Transportören inte har påbörjat resan mot upphämtningen av fordonet alternativt utförandet av Fordonsservicen. Om Transportören har startat resan mot upphämtningen av fordonet alternativt utförandet av Fordonsservicen, kommer
avbeställningen att faktureras i enlighet med överenskommet pris.

8.2 Följande gäller för avbeställning av beställd Tjänst där upphämtning av fordon ska ske utomlands: (i) Avbeställning före fredag kl. 12.00 när upphämtning ska ske veckan därpå (eller senare): 0 % av överenskommet pris.

(ii) Avbeställning före måndag kl. 12.00 när upphämtning ska ske samma vecka: 80 % av
överenskommet pris.
(iii) Avbeställning efter måndag kl. 12.00 när upphämtning ska ske samma vecka: 100 % av
överenskommet pris.

9. Ansvarstid
9.1 Transportörens ansvar börjar löpa när Transportören fysiskt omhändertager Uppdragsgivarens fordon för lastning alternativt då fordon avlämnas för Fordonsservice. Transportörens ansvar upphör när fordonet levereras mot signerad fraktsedel/CMR/kvittens av Uppdragsgivaren eller av denne utsedd mottagare.

9.2 Om ingen kvittering kan utfärdas upphör Transportörens ansvar vid fordonets fysiska leverans inom normala öppettider, eller om leveransen sker utanför normala öppettider när fordonet levereras i låst skick på av Uppdragsgivaren, eller av denne utsedd mottagare, utsedd plats och nycklarna till fordonet placeras på överenskommen plats.

9.3 Punkt 9.1 och 9.2 ovan benämns ”Ansvarstid”.

10. Ansvar, ansvarsbegränsningar och försäkring

10.1 Transportören ansvarar för sådan skada som Transportören uppenbart har tillfogat fordonet under Ansvarstiden (”Skada”), utom i fall av Force Majeure (se definition i punkt 14).

10.2 Såvida inte Transportören agerar uppsåtligen eller grovt vårdslöst, ansvarar Transportören inte för indirekta skador/förluster, såsom t.ex. men inte uteslutande, utebliven vinst eller följdskada, ersättningsskyldighet gentemot tredje man, samt driftstörning hos Uppdragsgivaren, eller av denne utsedd mottagare, på grund av försenad eller förhindrad leverans. Vidare täcker inte Transportören kostnader som Uppdragsgivaren, eller av denne utsedd mottagare, kan belastas med när Uppdragsgivaren, eller av denne utsedd mottagare, väljer att beställa transport från en alternativ leverantör på grund av försenad eller förhindrad leverans från Transportören.

10.3 Transportören kan inte hållas ansvarig för skador som rimligen inte kan ha inträffat under Ansvarstiden eller som rimligen inte kunde upptäckas av Transportören vid påbörjan av omhändertagandet av fordonet.

10.4 Transportören ansvarar inte för mindre skador såsom repor, bucklor och lösa detaljer på begagnade eller havererade fordon, såvida de inte uppenbart kan vara Skador orsakade av Transportören.

10.5 Transportören ansvarar inte för varor, reservdelar, tillbehör etc. som är placerade i fordonet.

10.6 Transportören ansvarar inte för skador som inte är synliga eller orsakade på grund av Uppdragsgivarens transportskydd (t.ex. folie och/eller vax etc.).

10.7 Eftersom Transportörens priser är baserade på transport med öppna biltransporter, kan Transportören inte hållas ansvarig för skador på fönsterrutor i form av stenskott och/eller sprickor i glaset på fordonet där orsaken inte med säkerhet kan identifieras.

10.8 Utför Transportören Tjänst i form av Fordonsservice för Uppdragsgivarens räkning och utför Transportören Tjänsten enligt Uppdragsgivarens instruktioner, kan Transportören under inga omständigheter hållas ansvarig enligt produktansvarslagen (1992:18).

10.9 Ersättningsgränsen på 8,33 SDR per kg skadade varor, som omnämns i såväl NSAB 2015 som i CMR-konventionen och CMR-lagen, är utökad till maximalt 8 400 000 SEK i ersättning per last, och maximalt 2 000 000 SEK i ersättning per fordon, vilket inkluderar skatter och andra uppkomna kostnader vid transport inom Sverige och Danmark eller mellan Sverige och Danmark/Tyskland/Holland. Vid högre värde på last respektive fordon måste Uppdragsgivaren teckna egen tilläggsförsäkring innan Tjänsten påbörjas.

10.10 I övrigt gäller sedvanliga ansvarsvillkor. Transportören använder försäkringsbolaget TRYG.

10.11 Uppdragsgivaren försäkrar själv sitt/sina fordon för brand, hagel, stormskador, översvämning, stöld, samt skador på grund av djur och vandalism, under Ansvarstiden. Detsamma gäller varor, reservdelar, tillbehör etc. som är placerade i fordonet/fordonen.

11. Upphämtning av fordon

11.1 För att Transportören ska kunna utföra av Uppdragsgivaren beställd transport, åligger det Uppdragsgivaren att tillse att kraven i punkt (i)-(iii) i detta avsnitt efterlevs. En av Uppdragsgivaren beställd transport som inte kan utföras på grund av förhållanden utanför Transportörens ansvar klassificeras som en bomfrakt och kommer att debiteras Uppdragsgivaren med 100 % av ursprungligt, överenskommet pris.

(i) Uppdragsgivaren ska tillse att fordonet och dess nycklar samt andra tillhörande och nödvändiga handlingar för fordonet är redo för att lämnas ut från överenskommet upphämtningsdatum, ett datum som bestäms vid Beställningen av Tjänsten.
(ii) Uppdragsgivaren ska tillse att lastningsadressen, där fordonet ska hämtas upp, är möjlig att nå med en stor biltransport med släp.
(iii) Uppdragsgivaren ska tillse att parkering vid lastningsadressen är möjlig att genomföra lagligen och ska tillse att det finns möjlighet till övervakning av transporten för föraren vid lastning.

11.2 Tid för lastning ingår i priset med 15 minuter per fordon. Skulle tiden för lastning bli längre på grund av omständigheter som orsakas hänförliga till Uppdragsgivaren eller avsändaren, har Transportören rätt att debitera Uppdragsgivaren för den extra lastningstiden enligt pris i Bilaga 3.2.

11.3 Visuell kontroll utförs enligt följande, vid upphämtning av fordon, av Transportören tillsammans med Uppdragsgivaren eller av denne utsedd avsändare enligt branschstandard (ECG, The Association of European Vehicle Terms):

(i) Kontrollen utförs stående, av Transportören tillsammans med Uppdragsgivaren eller av denne utsedd avsändare, på ett avstånd av ca. 1½ meter från otvättat fordon, och alla direkta och
med blotta ögat synbara defekter ska registreras och fotas av Transportören.
(ii) Inspektionens varaktighet är max 2½ minut per fordon.

11.4 Avslutande åtgärder vid upphämtning av fordon är följande:

(i) Uppdragsgivaren, eller av denne utsedd avsändare, kvitterar upphämtningen efter registrering och fotografering av eventuella defekter.
(ii) Transportören är inte ansvarig för de defekter som har upptäckts eller fotograferats innan kvittering (och som därmed har registrerats och fotats). Om Transportörens foton utvisar att defekter finns, då
anses alltså dessa ha funnits innan Transportörens upphämtning.
(iii) Vid vägran av kvittering vid upphämtning, anses transporten vara bomfrakt och Uppdragsgivaren kommer att debiteras med 100 % av det ursprungliga, överenskomna priset.

12. Leverans av fordon

12.1 För att Transportören ska kunna utföra av Uppdragsgivaren beställd transport, åligger det Uppdragsgivaren att tillse att kraven i punkt (i)-(ii) i detta avsnitt efterlevs. En av Uppdragsgivaren beställd transport som inte kan levereras på grund av förhållanden utanför Transportörens ansvar klassificeras som en bomfrakt och kommer att debiteras Uppdragsgivaren med 100 % samt för returfrakten och en därtill ny fraktkostnad för nästa leveransförsök.

(i) Uppdragsgivaren ska tillse att leveransadressen är möjlig att nå med en stor biltransport med släp.
(ii) Uppdragsgivaren ska tillse att parkering vid leveransadressen är möjlig att genomföra lagligen och ska tillse att det finns möjlighet till övervakning av transporten för föraren vid lossning.
(iii) Tid för lossning ingår i fraktkostnaden med 10 minuter per fordon. Skulle tiden för lossning bli längre på grund av omständigheter som orsakas hänförliga till Uppdragsgivaren eller mottagaren, har Transportören rätt att debitera Uppdragsgivaren för den extra lossningstiden enligt pris i Bilaga 3.2.

(iv) Transportörens priser är baserade på att Transportören har tillgänglighet för lossning 24 timmar per dygn; vid begränsad möjlighet till leverans har Transportören rätt att debitera extra för endast dagtidsleverans enligt pris i Bilaga 3.2.

12.2 Visuell kontroll utförs enligt följande, vid leverans av fordon, av Transportören tillsammans med Uppdragsgivaren eller av denne utsedd mottagare enligt branschstandarder (ECG, The Association of European Vehicle Terms):

(i) Kontrollen utförs stående, av Transportören tillsammans med Uppdragsgivaren eller av denne utsedd mottagare, på ett avstånd av ca. 1½ meter från otvättat fordon, och alla direkt och med blotta ögat synbara defekter ska registreras och fotas av Transportören.
(ii) Inspektionens varaktighet är max 2½ minut per fordon.
(iii) Fordonet får inte flyttas innan kontroll, registrering och fotodokumentation av eventuella defekter har genomförts, fotodokumentationen skall bestå av minst 4 bilder på 1. chassinummer, 2. Översiktsbild som visar fordonets position vid leverans, 3. Foto på defekt från 1 m, 4. Närbild på defekt; efterlevs inte detta villkor av Uppdragsgivaren eller av denne utsedd
mottagare, upphör rätten till reklamation samtidigt därmed (se vidare om reklamation i punkt 13).
12.3 Avslutande åtgärder vid leverans av fordon är följande:

(i) Uppdragsgivaren, eller av denne utsedd mottagare, kvitterar leveransen efter att registrering och fotografering av eventuella defekter har genomförts.
(ii) Transportören är inte ansvarig för de eventuella defekter som upptäcks efter kvittering, eller inte syns på Transportörens leveransfoto.
(iii) Vid vägran av kvittering vid leverans, upphör rätten till reklamation samtidigt därmed (se vidare om reklamation i punkt 13).
(iv) Om ingen kvittering kan utfärdas vid leverans, upphör Transportörens ansvar vid fordonets fysiska leverans inom normala öppettider, eller om leveransen sker utanför normala öppettider när fordonet levereras i låst skick på av Uppdragsgivaren, eller av denne utsedd mottagare, utsedd plats och nycklarna till fordonet placeras på överenskommen plats. I dessa fall
kontrollerar, registrerar och fotar Transportören själv fordonet för att dokumentera dess skick.

(v) Fordon som levereras utanför normala öppettider får inte flyttas före kontroll, registrering och fotodokumentation (enligt punkt 12.2 (iii)av eventuella defekter har genomförts av Uppdragsgivaren; efterlevs inte detta villkor av Uppdragsgivaren eller av denne utsedd mottagare, upphör rätten till reklamation samtidigt därmed (se vidare om reklamation i punkt 13).

13. Reklamationer

13.1 Om, vid leverans, en defekt har registrerats, måste Uppdragsgivaren, eller av denne utsedd mottagare, omgående skriftligen reklamera defekten till Transportören. Reklamationer ska rapporteras till följande mejladress: reklamation@autologik.se och ska innehålla en beskrivning av defekten, följt av tydliga foton av fordonets chassinummer/registreringsnummer, översiktsbild av fordonets placering från leveransplatsen, av defekten från 1 m och närbild på defekten.

13.2 Reklamationer avseende fordon som har levererats under normala öppettider en viss dag ska rapporteras till Transportören under öppettiderna samma dag. Reklamationer avseende fordon som har levererats före öppettiderna en viss dag ska rapporteras till Transportören före kl. 10.00 samma dag. Reklamationer på fordon som har levererats utanför öppettiderna eller under helg, ska rapporteras till Transportören före kl. 10.00 efterföljande arbetsdag. Om en reklamation inte har rapporterats inom ovan angivna tidsfrister, har Transportören rätt att neka reklamationen.

13.3 Innan reparation genomförs av en konstaterad Skada som har skett under Ansvarstiden och som är accepterad av Transportören, måste omfattningen av reparationen och reparationskostnaderna godkännas av Transportören.

13.4 Transportören kan när som helst kräva en utföranderapport eller låta en oberoende skadebedömare godkänna reparationen och reparationskostnaderna, eller kan Transportören inhämta ett alternativt erbjudande på liknande reparation från en extern, professionell verkstad.

13.5 Efter fullgörandet av reparationen ska faktura avseende reparationen skickas till Transportören senast 60 dagar från Transportörens acceptans av Skadan. Betalningsvillkoren är löpande månad + 30 dagar.

13.6 Ersatta delar är Transportörens egendom.

13.7 Transportören godkänner under inga omständigheter krav på grund av värdeminskning.

14. Force majeure

14.1 Part har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om fullgörelsen hindras, om fullgörelsen väsentligen försvåras eller om fullgörelsen oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten varken kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående. Sådan omständighet (”Befrielsegrundande Omständighet”) kan t.ex. utgöras av krig eller krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror och upplopp, terrorism, sabotage, storm, blixt, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, frisättning av kärnenergi, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, strejk, lockout eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (även om Parten själv är
part i konflikten), rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktioner, eller därmed jämställd omständighet. Detsamma gäller om Befrielsegrundande Omständighet föreligger för Parts kontraktsmedhjälpare.

14.2 Part ska utan skäligt dröjsmål meddela den andra Parten skriftligen om det finns risk för att förpliktelse inte kan fullgöras eller blir fördröjd på grund av en Befrielsegrundande Omständighet. Underlåtelse att lämna sådant meddelande inom skälig tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om meddelande lämnats i tid.
14.3 Parterna ska sträva efter att förhindra och minska effekterna av att Avtalet inte kan uppfyllas på grund
av Befrielsegrundande Omständighet.

14.4 Så snart Befrielsegrundande Omständighet upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt, med undantag av punkt 14.5.

14.5 När den Befrielsegrundande Omständigheten har förelegat under tre månader, har var och en av Parterna rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande i enlighet med punkt 18.

15. Övrig skada

Om skada på Transportörens eget eller annans gods orsakas genom uppsåt eller vårdslöshet av Uppdragsgivaren eller av denne utsedd avsändare respektive mottagare, äger Transportören rätt att kräva ersättning från Uppdragsgivaren för uppkomna skador.

16. Priser och prisjusteringar

16.1 Den ersättning som Uppdragsgivaren ska betala för beställd Tjänst framgår av Avtalet mellan Transportören och Uppdragsgivaren, till vilket de Allmänna Villkoren utgör en integrerad del inklusive Bilaga 3.2.

16.2 Transportören justerar sina priser med förändringstakten för SÅ Index (https://www.transportindex.se/Sa-Index). Perioden för förändring mäts från 1 oktober till 30 september
varje år, och eventuell prisjustering gäller för Beställningar som läggs från 1 januari året efter avslutad mätperiod.

17. Fakturering och betalningsvillkor

17.1 Transportören tjänar in sin fordran när arbetet med Tjänsten påbörjas. Följer inte något annat av Avtalet, avkrävs full betalning av Uppdragsgivaren för Tjänst som avbryts på grund av omständighet hänförlig till Uppdragsgivaren eller av denne utsedd avsändare respektive mottagare.

17.2 Fakturering sker veckovis eller månadsvis i efterskott om inte något annat skriftligen har överenskommits mellan Transportören och Uppdragsgivaren.

17.3 Förfallodag för Transportörens Tjänster anges på Transportörens fakturor, vilket som utgångspunkt är 30 dagar från fakturadatum om inte något annat skriftligen har överenskommits mellan Transportören och Uppdragsgivaren.

17.4 Ränta på grund av dröjsmål med betalning utgår som utgångspunkt med lagstadgad ränta. I övrigt förbehåller sig Transportören rätten att ta ut påminnelseavgift samt övriga lagstadgade avgifter såsom inkassoavgift.

17.5 Kvittningsrätt på Transportörens utestående fordringar föreligger inte.

17.6 Fakturor skickas i PDF via mail, vid pappersfaktura debiteras 50 SEK för extra administration.

18. Förtida upphörande
Oavsett vad som har angetts i Avtalet avseende avtalstid och uppsägning har vardera Part rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan ersättningsskyldighet för uppsägningen om:

(i) Part i väsentligt hänseende bryter mot bestämmelserna i Avtalet,
(ii) om Befrielsegrundande Omständighet (se definition i punkt 14 angående force majeure) har förelegat under tre månader (se vidare i punkt 14.5), eller
(iii) om endera Parten inställer sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, träder i likvidation, en förvaltare utses beträffande all eller delar av Partens tillgångar, eller av annan orsak skäligen kan förmodas inte kunna fullfölja sina ekonomiska åtaganden enligt detta Avtal. Oaktat vad som framgår ovan, ska Transportören alltid äga rätt till avtalad ersättning för Tjänst som har
utförts fram till Avtalets upphörande.

19. Ändring av Allmänna Villkor
Transportören äger rätt att göra ändringar i Allmänna Villkor. Ny version av Allmänna Villkor kommer att publiceras på https://www.autologik.se minst 30 dagar innan de träder i kraft. Om Uppdragsgivaren beställer en Tjänst efter att de nya Allmänna Villkoren har trätt i kraft ska det tolkas som att de nya Allmänna Villkoren har accepterats.

20. Tillämplig lag och tvistlösning

20.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

20.2 I avtalsförhållanden där Uppdragsgivaren är näringsidkare gäller följande.

20.2.1 I händelse av konflikt rörande tolkning, tillämpning eller fullgörande av Avtalet ska Parterna träffas för att diskutera tvistefrågan i syfte att söka finna en lösning. För det fall att Parterna inte lyckas enas om en uppgörelse i godo ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

20.2.2 Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö.

20.2.3 Språket för förfarandet ska vara svenska.

20.2.4 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

20.3 I avtalsförhållanden där Uppdragsgivaren är konsument gäller följande.

20.3.1 I händelse av konflikt rörande tolkning, tillämpning eller fullgörande av Avtalet ska Parterna träffas för att diskutera tvistefrågan i syfte att söka finna en lösning. För det fall att Parterna inte lyckas enas om en uppgörelse i godo ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans

 

Driftsinfo
Book
Tracking