Kontakt

Kontakt os

 • Koldingvej 10
  DK-6580 Vamdrup
 • Balstrupvej 91
  DK-4100 Ringsted
 • tel +45 70 13 14 10
 • dansk@autologik.dk

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Oktober 2018

Download vores betingelser som pdf her

1. Område
Disse bestemmelser er – hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt eller følger ufravigelige lovbestemmelser, herunder CMR-loven – gældende for alle Dansk Auto Logiks ydelser i og uden for Danmark.

2. Transport
Dansk Auto Logik transporterer med sine almindelige autotransporter udelukkende biler, der kan styre, starte og bremse. Både hånd- og fodbremse skal være funktionsdygtige. Er én af disse betingelser ikke opfyldt, er der tale om en specialtransport. Specialtransporter er defineret i pkt. 3. Såfremt det ved bestilling ikke er oplyst, at der er tale om en specialtransport, er Dansk Auto Logik berettiget til at fakturere for en forgæves kørsel, som altid faktureres til transportens pris dog maksimalt kr. 500,00. For transporter i udlandet gælder særlige vilkår for afregning af en forgæves kørsel.

Såfremt det for transporten er nødvendigt at anvende booster/ladekabel, er Dansk Auto Logik berettiget til at opkræve et tillæg, ligesom evt. påfyldning af brændstof bliver faktureret til dagspris.

Dansk Auto Logik forbeholder sig ret til at fakturere de omkostninger til oprydning, der måtte være, når der transporteres en bil, hvorfra der spildes olie.

3. Specialtransporter
Dansk Auto Logik er berettiget til at opkræve et gebyr for brug af autotransporter udstyret med trækspil, hvilket er nødvendigt, når bilen ikke kan styre, starte eller bremse. En sådan specialtransport kan ikke ske indenfor normalt gældende leveringsterminer. Dansk auto Logik forbeholder sig ret til at fakturere tillæg for transport af en bil, hvor trækspil er nødvendig.

Dansk Auto Logik transporterer ikke skrotbiler. Der er tale om en skrotbil, hvis et af nedenstående udsagn gælder:

 • Bilen er ratlåst
 • Hjulene kan ikke dreje
 • Bilen kan ikke rulle/trille
 • Man kan ikke sidde i førersædet
 • Bilen lækker store mængder af olie
 • Der på bilen er løse dele, som kan falde af under transporten.

4. Ansvarsperiode
Dansk Auto Logiks ansvar begynder, når en af selskabets ansatte fysisk overtager bilen. Dansk Auto Logiks ansvar ophører, når bilen udleveres mod kvittering til modtager eller til en af ham betroet person. Udstedes ingen kvittering, ophører Dansk Auto Logiks ansvar ved bilens fysiske aflevering, eller hvis levering sker uden for normal åbningstid, når bilen er afleveret i aflåst stand på modtagerens plads eller plads anvist af modtager, og nøglerne anbragt enten på aftalt sted og måde eller på et af selskabet valgt forsvarligt sted.

5. Ansvarsgrundlag
Dansk Auto Logik oppebærer ansvaret for transportskader, som Dansk Auto Logik måtte påføre bilerne i ansvarsperioden bortset fra tilfælde af force majeure, hvorved blandt andet forstås krig, oprør, borgerlige uroligheder, strejker eller lockouts, naturkatastrofer og udløsning af atomenergi.

Undtaget fra Dansk Auto Logiks ansvar er indirekte tab, herunder driftstab hos modtager eller detailkøber som følge af forsinket eller forhindret levering. Dansk Auto Logik dækker således ikke omkostninger, som kunden måtte have, når denne vælger at bestille transport hos en alternativ leverandør som følge af forsinket eller forhindret levering fra Dansk Auto Logik.

Dansk Auto Logik kan ikke gøres ansvarlig for skader, som rimeligvis ikke kan være opstået under transporten eller ikke kunne opdages af transportøren. Dansk Auto Logik dækker ikke skader på brugte biler, med mindre en evt. skade åbenlyst kan konstateres som værende en transportskade. Dansk Auto Logik dækker ej heller for varer og reservedele, tilbehør m.m., som er indlagt i bilerne. Dansk Auto Logik er ikke ansvarlig for skader, der ikke er synlige på grund af fabrikantens transportbeskyttelseslag (fx folie og voks).

Idet de af Dansk Auto Logik oplyste transportpriser er baseret på transport med åbne autotransportere, er Dansk Auto Logik ikke ansvarlig for skader på vinduesruder i form af stenslag eller revner/sprækker i glasset, hvor årsagen ikke med bestemthed kan identificeres.

6. Afhentning af biler
Dansk Auto Logik skal kunne afhente biler efter følgende retningslinjer:

 • Bilen og dennes nøgler skal være klar for udlevering fra den ”klar”-dato, som oplyses ved bestilling.
 • Vi tager i vores planlægning udgangspunkt i, at bilen kan afhentes i tidsrummet 07:00 – 17:00
 • Afhentning skal kunne ske fra en for en stor lastbil med anhænger fremkommelig adresse.
 • Parkering på adressen skal kunne ske lovligt, og opsyn med autotransporten skal være mulig for chaufføren under af- og pålæsning.
 • Såfremt bilen ikke kan starte, forbeholder vi os ret til at fakturere et gebyr for brug af booster.
 • En kørsel defineres som forgæves, når afhentningen ikke kan gennemføres pga. forhold som Dansk Auto Logik ikke er ansvarlige for. En forgæves kørsel faktureres altid til transportens pris dog maksimalt kr. 500,00. For transporter i udlandet gælder særlige vilkår for afregning af en forgæves kørsel.

7. Aflevering af biler
Dansk Auto Logik skal kunne aflevere biler efter følgende retningslinjer:

 • Aflevering skal ske på en for en stor lastbil med anhænger fremkommelig adresse.
 • Vi tager i vores planlægning udgangspunkt i, at aflevering kan ske i tidsrummet 07:00 – 17:00
 • Parkering på adressen skal kunne ske lovligt og opsyn med autotransporten skal være mulig for chaufføren under af- og pålæsning.
 • Udvendig kontrol foretages eftergældende branchestandarder (ECG), hvorfor:
  • kontrol foretages stående i en afstand af ca. 1½ meter fra den uvaskede bil, og alle umiddelbart og med det blotte øje konstaterbare skader/mangler registreres.
  • inspektionens varighed er maks. 2½ minut. Bilerne må ikke flyttes før efter kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.   

 

 

 • Modtageren kvitterer for modtagelsen efter registrering af eventuelle skader/mangler.
 • Dansk Auto Logik hæfter ikke for skader konstateret efter kvittering.
 • Hvis kvittering nægtes, bortfalder reklamationsretten.
 • Biler afleveret uden for åbningstid betragtes som afleverede, når disse er stillet på aftalt plads, og nøglerne er afleveret på aftalt sted.
 • Biler afleveret uden for åbningstid må ikke flyttes før kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.
 • Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret før åbningstid, skal fremsættes til Dansk Auto Logik inden kl. 10.00 samme dag. Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret efter åbningstid, skal fremsættes til Dansk Auto Logik inden kl. 10.00 efterfølgende arbejdsdag.
 • Før udbedring af en skade, anerkendt af Dansk Auto Logik skal reparation og reparationsomkostninger godkendes af Dansk Auto Logik. Efter endt reparation fremsendes faktura senest 60 dage efter Dansk Auto Logiks anderkendelse af skaden. Betalingsbetingelser er lbnd.måned + 25 dage. Dansk Auto Logik kan til enhver tid forlange en autotaksrapport, alternativt en taksatorgodkendelse af reparationen.
 • Evt. udskiftede dele er Dansk Auto Logiks ejendom.
 • Dansk Auto Logik imødekommer ikke krav, der rejses som resultat af en evt. værdiforringelse.

8. Leveringsterminer i Danmark

Ved beregning af seneste leveringsdag er ordredato at betegne som dag-0, såfremt ordren er modtaget inden kl. 12:00.

Mod tillæg tilbydes Dag-til-Dag leveringer. For levering den efterfølgende hverdag, skal ordren være modtaget senest kl. 10:00 dagen før. Spidsbelastningsperioder kan medføre, at vi ikke kan tilbyde Dag-til-Dag transporter.

9. Monteringsopgaver

Når Dansk Auto Logik monterer, ombygger og indretter biler i henhold til købers specifikationer, er køber forpligtet til at foretage en grundig gennemgang af bilen ved modtagelsen. Retningslinjer for afgivelser af reklamationer er de samme, som gælder ved transportskader.

10. Salg af udstyr og indretning til erhvervsbiler

Dansk Auto Logik er kun bundet af et tilbud, hvis kunden accepterer tilbuddet inden for to uger fra fremsendelse, med mindre der er angivet en anden acceptfrist i tilbuddet.

Accept af tilbud og bekræftelse herpå fra Dansk Auto Logik, betragtes som bindende og kan ikke ophæves med mindre en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Hvis arbejdet udføres mere end tre måneder senere end aftalt, af grunde som Dansk Auto Logik ikke er ansvarlig for, og hvis Dansk Auto Logiks timepris og/eller materielle omkostninger er steget med mere end 5 %, forbeholder Dansk Auto Logik sig ret til at efterkalkulere prisen i forhold til dokumenterede indekstal fra Dansk Industri. Hvis ændringen i prisen beløber sig til en ændring på mere end 15 %, har begge parter ret til at ophæve den relevante del af købsaftalen.
 • Hvis kunden ikke afhenter produkterne inden for en uge efter aftalt levering eller hvis det er sagt, at kunden nægter accept af vores produkter/ydelser, anses det for misligholdelse. Dansk Auto Logik forbeholder sig herefter ret til at fakturere kunden det fulde beløb 2 uger efter det aftalte leveringstidspunkt.

Umiddelbart efter levering af vores produkter/ydelser skal kunden inspicere dem for åbenbare transporttab, transportfejl eller transportskader. Kunden skal fastslå eventuelle reklamationer i førerens tilstedeværelse og i overensstemmelse med transportvirksomhedens betingelser. Reklamationer registreres skriftligt og fremsendes til Dansk Auto Logik på dagen for modtagelse af produkterne/ydelserne. Dansk Auto Logik skal underrettes om eventuelle skjulte transporttab, transportfejl eller transportskader senest tre hverdage efter levering af vores produkter/ydelser. Overholdes denne frist ikke, vil produkterne/ydelserne blive betragtet som godkendt uden hensyntagen til eventuelle transporttab, transportfejl eller transportskader, og evt. udgifter og tab bæres i disse tilfælde af kunden selv.

Forpligtelserne i ovenstående afsnit gælder også for kunden, selvom forsendelsen/ydelsen leveres eller udleveres til en tredjepart eller hos en tredjepart på kundens anmodning.

Dansk Auto Logiks datoer eller perioder for levering eller udførelse af en ydelse er ikke bindende.

11. Forsikringer
Alle transporter udføres iht. CMR-loven af Dansk Auto Logik A/S eller dennes samarbejdspartnere, med mindre andet er aftalt. Dog er erstatningsbegrænsningen for beskadiget gods forhøjet til DKK 6.000.000 for et samlet vogntog og maks. DKK 1.500.000 i erstatning pr. køretøj inkl. skatter afgifter og andre omkostninger. Ønskes yderligere dækning, skal kunden selv tegne en ekstra forsikring.

Dansk Auto Logik benytter forsikringsselskabet TRYG.

Dansk Auto Logiks kunder forsikrer for egen regning bilerne mod brand, hagl, stormskade, oversvømmelse, tyveri og hærværk, når disse opbevares på Dansk Auto Logiks pladser.

12. Modregning
Dansk Auto Logik accepterer ikke modregning i et evt. tilgodehavende..

13. Betaling
Dansk Auto Logiks tilgodehavende er optjent ved arbejdets begyndelse, og der beregnes fuld betaling ved ydelser, som afbrydes på grund af afsenders, modtagers eller fragtbetalers forhold. Forfaldsdatoer for Dansk Auto Logiks ydelser fremgår af Dansk Auto Logiks fremsendte fakturaer. Morarenter ved forsinket betaling beregnes med 2 % pr. påbegyndt måned.

13. Værneting
Enhver tvist vedrørende en af Dansk Auto Logik udført ydelse, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.