Kontakt

Kontakt os

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Download vores betingelser som pdf her

Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle Dansk Auto Logiks ydelser i og uden for Danmark – medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller følger af ufravigelige lovbestemmelser.

1. AUTOTRANSPORT

Alle transporter udføres iht. CMR-loven af Dansk Auto Logik A/S eller dennes samarbejdspartnere, medmindre andet er aftalt. Dog har Dansk Auto Logik tegnet en udvidet transportøransvarsforsikring. Se pkt. 3.

Dansk Auto Logiks forretning bygger på transport af selvkørende biler. I mange tilfælde omlæsses en bil på en af vores terminaler, og den skal kunne starte under hele transporten fra afhentning til levering. Såfremt bilen ikke kan starte, og det er nødvendigt at anvende booster, er Dansk Auto Logik berettiget til at opkræve et tillæg på 300 kr. for brug af booster.

Der skal være tilstrækkeligt med brændstof på bilen til, at den kan håndteres sikkert under transporten. Der skal være minimum 10% strøm på el-biler for at sikre, at bilen ikke aflades under transporten. Hvis der ikke er nok strøm på bilen, kan chaufføren afvise at tage bilen med, og i så fald forbeholder Dansk Auto Logik sig ret til fakturere for en forgæves kørsel (se punkt 1.a). Såfremt det for gennemførsel af transporten er nødvendigt at oplade eller tanke bilen, forbeholder Dansk Auto Logik sig ret til at fakturere ordregiver for påfyldning af brændstof eller opladning af batteri, som faktureres til Dansk Auto Logiks dagspris.

Dansk Auto Logiks almindelige transporter sker kun til brofaste øer samt til Rønne havn på Bornholm og er betinget af, at bilen, der skal transporteres, kan styre, starte (evt. med booster), bakke og bremse, og den skal kunne tåle at stå baglæns (imod kørselsretningen) på autotransporteren. Endvidere er det en betingelse, at både hånd- og fodbremse er fuldt funktionsdygtige, for at bilen kan parkeres sikkert på autotransporteren. Er én af førnævnte betingelser ikke opfyldt, kan Dansk Auto Logik ikke transportere bilen med almindelig transport.

Såfremt det ved omlæsning på en af vores terminaler konstateres, at en bil, der er bestilt med almindelig transport, ikke kan starte – ej heller med booster – og bilen skal transporteres videre med en special autotransporter udstyret med trækspil, er Dansk Auto Logik berettiget til at opkræve et SPIL-gebyr på 1.000,00 kr.

Hvis bilen ikke opfylder ovenstående krav for almindelig transport, kan eksisterende kunder mod et ekstra gebyr på 1.000,00 kr. bestille transport med en autotransporter, der er udstyret trækspil – en såkaldt SPIL-transport. En SPIL-transport tilbydes kun inden for Danmarks grænser og kun til brofaste øer. SPIL-transport kan ikke ske inden for normalt gældende leveringsterminer. Såfremt det ved bestilling ikke er oplyst, at der er tale om en SPIL-transport, og der ved afhentning konstateres, at der er tale om en SPIL-transport, er Dansk Auto Logik berettiget til at fakturere for en forgæves kørsel (se punkt 1.a).

Dansk Auto Logik transporterer ikke biler, hvor et af nedennævnte forhold gør sig gældende – hverken med almindelig transport eller med SPIL-transport:

 • Bilen er ratlåst eller kan ikke styre
 • Hjulene kan ikke dreje
 • Bilen kan ikke rulle/trille
 • Man kan ikke sidde i førersædet
 • Bilen lækker store mængder af olie eller andre væsker
 • På bilen er der løse dele, som kan risikere at falde af under transporten
 • Bilen er højere end 3,2 meter ved transport i Danmark
 • Bilen er højere end 3 meter ved transport i udlandet

Dansk Auto Logik opkræver som standard et tillæg på 500,00 kr. ved transport af en veteranbil.

Dansk Auto Logik forbeholder sig ret til at fakturere omkostninger forbundet med oprydning, der måtte forekomme i tilfælde af, at der transporteres en bil, hvorfra der spildes olie eller andre væsker.

Dansk Auto Logik transporterer ikke løsdele, når disse ikke kan være inde i den bestilte bil.

1.a) FORGÆVES KØRSEL

I tilfælde af forgæves kørsel faktureres kørslens pris, dog maksimalt 500,00 kr. For transporter i udlandet gælder særlige vilkår for afregning af en forgæves kørsel.

Der er tale om forgæves kørsel, når afhentningen ikke kan gennemføres pga. forhold, som Dansk Auto Logik ikke er ansvarlig for.

1.b) LEVERINGSTERMINER I DANMARK OG DAG-TIL-DAG

Ved beregning af seneste leveringsdag er ordredato at betegne som dag-0, såfremt bestillingen er modtaget inden kl. 12:00, og bilen er klar til transport. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er vores forventede, maksimale leveringstid 2 hverdage efter ordredato, når bilen ikke skal transporteres over Storebæltsbroen. Hvis bilen skal passere Storebælt, er leveringstiden op til 4 hverdage efter ordredato.

Bemærk der gælder særlige leveringsterminer for transporter til Rønne havn på Bornholm og for biler til og fra udlandet.

Mod tillæg tilbydes der Dag-til-Dag levering til brofaste øer i Danmark. For levering den efterfølgende hverdag, skal ordren være modtaget senest kl. 10:00 på dag-0. Spidsbelastningsperioder kan medføre, at vi ikke kan tilbyde Dag-til-Dag transporter.

1.c) AFBESTILLING

Annullering af transport af en bil, der er bestilt til afhentning i Danmark, kan annulleres omkostningsfrit, så længe opgaven ikke er igangsat. Hvis chaufføren har påbegyndt sin rute efter bilen, faktureres annulleringen med transportens pris, dog maks. 500,00 kr. Hvis chaufføren har læsset bilen, faktureres den fulde transportpris.

Der gælder følgende retningslinjer for annullering af en transport, der er bestilt til afhentning i udlandet:

Annullering før fredag kl. 12:00 faktureres DKK 0,00
Annullering før mandag kl. 12:00 faktureres 80% af transportprisen
Annullering efter mandag kl. 12:00 faktureres 100% af transportprisen

1.d) ANSVAR

Dansk Auto Logiks ansvar begynder, når en af Dansk Auto Logiks ansatte eller samarbejdspartnere fysisk overtager bilen og ophører, når bilen mod kvittering udleveres til modtager eller til en af modtageren betroet person. Udstedes der ingen kvittering, ophører Dansk Auto Logiks ansvar ved bilens fysiske aflevering, eller hvis levering sker uden for normal åbningstid, når bilen er afleveret i aflåst stand på modtagerens plads eller på en plads anvist af modtageren. Medmindre modtager af bilen skriftligt gør opmærksom herpå, betragtes de af Dansk Auto Logiks tidligere valgte afsætningssteder som værende godkendt af modtager af bilen.

Dansk Auto Logik oppebærer ansvaret for transportskader, som Dansk Auto Logik måtte påføre bilen i ansvarsperioden. Dansk Auto Logik er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelse som følge af force majeure, hvorved der blandt andet forstås: krig, oprør, pandemi, borgerlige uroligheder, strejker eller lockouts, udløsning af atomenergi og naturkatastrofer (herunder oversvømmelse, laviner, haglstorme, orkan m.m.)

Dansk Auto Logik er endvidere ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab hos modtager eller detailkøber som følge af forsinket eller forhindret levering. Dansk Auto Logik dækker ikke omkostninger, som kunden måtte have i tilfælde af, at kunden vælger at bestille transport hos en alternativ leverandør som følge af forsinket eller forhindret levering fra Dansk Auto Logik.

Dansk Auto Logik kan ikke gøres ansvarlig for skader, som rimeligvis ikke kan være opstået under transporten eller opdages af transportøren, herunder skader der ikke er synlige på grund af fabrikantens transportbeskyttelseslag.

Idet de af Dansk Auto Logik oplyste transportpriser er baseret på transport med åbne autotransportere, er Dansk Auto Logik ikke ansvarlig for skader på vinduesruder og glastag i form af stenslag ej heller for revner, der er opstået pga. spændinger i glasset eller for spontane sprængninger. Ligeså betragtes småridser og lakafslag, der kan poleres/vandslibes væk eller udbedres med en lakstift, ikke som en skade.

Dansk Auto Logik dækker ikke skader på brugte biler, medmindre Dansk Auto Logik åbenlyst har påført skaden under transporten. Dansk Auto Logik dækker endvidere ikke eventuelle varer og reservedele, tilbehør m.m., som er anbragt i bilen, og dækker ikke skader, der opstår som følge af bilens beskaffenhed, herunder mekaniske og elektroniske fejl/mangler/slitage samt fejl på batterier.

Det er kundens ansvar at klargøre bilen til sikkert at kunne transporteres med åben autotransport. En evt. antennepisk skal afmonteres og placeres i dørlomme. Hvis der ilægges løsdele i kabinen eller i bagagerummet, er det kundens ansvar at sikre, at delene er fastgjort forsvarligt, så de ikke kan forårsage skade, samt at der ikke er fare for, at døre eller bagklap kan springe op under transporten. Dæk i bagagerum skal ligge vandret.

Dansk Auto Logik påtager sig ikke ansvaret for, at bilen leveres med evt. papirer. Såfremt disse ikke udleveres ved afhentning, er det alene en sag mellem køber, sælger og/eller transportbestiller.

1.e) AFHENTNING

Dansk Auto Logik skal kunne afhente bilen efter følgende retningslinjer:

 • Bilen og nøglerne hertil skal være klar til afhentning fra den ”klar”-dato, som oplyses ved bestilling.
 • Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, tager Dansk Auto Logik i planlægningen udgangspunkt i, at bilen kan afhentes i tidsrummet 07:00 – 17:00.
 • Afhentning skal kunne ske fra et bestemmelsessted, der er fremkommelig for en stor lastbil med anhænger. Såfremt det er en SPIL-bil, skal bilen være parkeret således, at den umiddelbart kan trækkes op på lastbilen.
 • Chaufføren foretager en udvendig, visuel kontrol af bilen – dog inspiceres brugte biler ikke for skader.
 • Parkering af autotransporter på bestemmelsesstedet skal kunne ske lovligt og uden gene for øvrig trafik. Opsyn med autotransporteren skal være mulig for chaufføren under pålæsning.

1.f) AFLEVERING

Dansk Auto Logik skal kunne aflevere bilen efter følgende retningslinjer:

 • Aflevering skal ske på et bestemmelsessted, der er fremkommelig for en stor lastbil med anhænger.
 • Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, tager Dansk Auto Logik i planlægningen udgangspunkt i, at aflevering kan ske i tidsrummet 07:00 – 17:00.
 • Parkering af autotransporter på bestemmelsesstedet skal kunne ske lovligt og uden gene for øvrig trafik. Opsyn med autotransporteren skal være mulig for chaufføren under aflæsning.
 • Udvendig kontrol af den afleverede bil foretages, efter gældende branchestandarder (ECG), af modtager i fællesskab med chaufføren, således:
  • Kontrol foretages stående i en afstand af ca. 1½ meter fra den uvaskede bil, og alle umiddelbare og med det blotte øje konstaterbare skader/mangler registreres.
  • Inspektionens varighed er maks. 2½ minut. Bilen må ikke flyttes, før der er foretaget kontrol samt registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.
 • Modtageren kvitterer for modtagelsen efter registrering af eventuelle skader/mangler.
 • Dansk Auto Logik hæfter ikke for skader konstateret efter kvittering for modtagelse.
 • Hvis kvittering for modtagelse nægtes, eller hvis forbehold for skade ikke fremsættes i forbindelse med den fælles undersøgelse, bortfalder reklamationsretten.
 • Biler afleveret uden for åbningstid betragtes som leveret, når de er parkeret på modtagers matrikel.
 • Biler afleveret uden for åbningstid må ikke flyttes eller vaskes, før der er foretaget kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.

1.g) REKLAMATION

Hvis der ved modtagelse er registreret skade sammen med chaufføren, skal modtager umiddelbart herefter fremsende reklamation til Dansk Auto Logik.

Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret før åbningstid skal fremsættes til Dansk Auto Logik inden kl. 10:00 samme dag. Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret efter åbningstid skal fremsættes til Dansk Auto Logik inden kl. 10:00 den efterfølgende hverdag. Såfremt reklamation ikke er afgivet inden de anførte tidspunkter, bortfalder reklamationsretten.

Reklamationer skal sendes til reklamation@autologik.dk. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af skaden og skadens placering samt foto af stelnummer, foto af hele bilen og min. et tydeligt foto af selve skaden.

Dansk Auto Logik skal godkende reparation og reparationsomkostninger forud for udbedring af en skade, som Dansk Auto Logik har accepteret ansvar for.

Dansk Auto Logik kan til enhver tid forlange en autotaksrapport eller en taksatorgodkendelse af reparationen, eller Dansk Auto Logik kan indhente et alternativt tilbud på tilsvarende reparation fra et andet professionelt skadesværksted.

Efter endt reparation fremsendes faktura, dog senest 60 dage efter Dansk Auto Logiks anerkendelse af skaden og accept af prisen. Betalingsbetingelser er løbende måned + 25 dage.

Evt. udskiftede dele i forbindelse med godkendte reparationer er Dansk Auto Logiks ejendom.

Dansk Auto Logik imødekommer ikke krav, der rejses som resultat af en evt. værdiforringelse.

2. MONTERINGSOPGAVER, SALG AF UDSTYR OG INDRETNING AF ERHVERVSBILER

Når Dansk Auto Logik monterer, ombygger og indretter biler i henhold til købers specifikationer, er køber forpligtet til at foretage en grundig gennemgang af bilen ved modtagelsen.

Retningslinjer for afgivelser af reklamationer er de samme, som gælder ved transportskader (se punkt 1.g).

Medmindre anden acceptfrist er angivet i et tilbud, er Dansk Auto Logik bundet af et tilbud, når kunden accepterer dette inden for to uger fra fremsendelse af tilbuddet.

Accept af tilbud og bekræftelse heraf fra Dansk Auto Logik, betragtes som bindende og kan ikke ophæves, medmindre arbejdet udføres mere end tre måneder senere end aftalt og af grunde, som Dansk Auto Logik ikke er ansvarlig for. Hvis Dansk Auto Logiks timepris og/eller materielle omkostninger er steget med mere end 5 %, forbeholder Dansk Auto Logik sig ret til at efterkalkulere prisen i forhold til dokumenterede indekstal fra Dansk Industri. Hvis ændringen i prisen beløber sig til en ændring på mere end 15 %, har begge parter ret til at ophæve den relevante del af aftalen.

Såfremt kunden ikke afhenter produkterne inden for en uge efter aftalt afhentning, eller hvis kunden nægter at acceptere produkterne/de udførte ydelser, anses det for misligholdelse. Dansk Auto Logik forbeholder sig herefter ret til at fakturere kunden det fulde beløb to uger efter det aftalte afhentningstidspunkt.

I umiddelbar forlængelse af levering/afhentning af produkter/udførte ydelser skal kunden inspicere disse for tab, fejl eller skader sammen med Dansk Auto Logik. Reklamationer foretages skriftligt og fremsendes til Dansk Auto Logik på dagen for modtagelse af produkterne/ydelserne. Dansk Auto Logik skal straks og senest tre hverdage efter afhentning eller levering underrettes om eventuelle skjulte tab, fejl eller skader på produkter/udførte ydelser. Overholdes denne frist ikke, vil produkterne/ydelserne blive betragtet som godkendt uden hensyntagen til eventuelle tab, fejl eller skader, og evt. udgifter og tab bæres i disse tilfælde af kunden selv.

Forpligtelserne i ovenstående afsnit gælder også for kunden, selvom produkter/udførte ydelser leveres eller udleveres til eller hos en af kunden udvalgt tredjepart.

Dansk Auto Logiks datoer eller perioder for levering af udstyr eller udførelse af en ydelse er alene vejledende.

3. FORSIKRINGER

Alle transporter udføres iht. CMR-loven af Dansk Auto Logik A/S eller dennes samarbejdspartnere, medmindre andet er aftalt. Dog har Dansk Auto Logik tegnet en udvidet transportøransvarsforsikring, hvor erstatningsbegrænsningen for beskadiget gods er forhøjet til DKK 1,5 mio. pr. køretøj inkl. Skatter, afgifter og andre omkostninger. I tilfælde, hvor Dansk Auto Logik transporterer flere køretøjer med samme vogntog, kan Dansk Auto Logiks samlede ansvar for skade på alle transporterede biler på vogntoget dog ikke overstige i alt DKK 6 mio. inkl. Skatter, afgifter og andre omkostninger. Ønskes yderligere dækning udover nævnte summer, skal kunden selv tegne en ekstra forsikring.

Dansk Auto Logiks transportøransvarsforsikring dækker skader, som Dansk Auto Logik er ansvarlig for. Kunder anbefales at have tegnet en vareforsikring/cargoforsikring for de tilfælde, hvor Dansk Auto Logiks ansvar ophører/bortfalder – f.eks. men ikke begrænset til: skader påført af tredjepart (eksempelvis færdselsuheld, hvor modpart er ansvarlig), røveri, force majeure (herunder oversvømmelse, laviner, haglstorme, orkan m.m.).

Dansk Auto Logik benytter forsikringsselskabet CODAN.

Dansk Auto Logiks kunder forsikrer for egen regning bilerne mod brand, hagl, stormskade, oversvømmelse, tyveri, hærværk samt skader forvoldt af dyr, når bilerne opbevares på Dansk Auto Logiks pladser. Bilerne opbevares under åben himmel, medmindre de er under klargøring på et af værkstederne.

4. BETALING

Dansk Auto Logiks tilgodehavende er optjent ved arbejdets begyndelse, samt ved kundens modtagelse af udstyr. Der beregnes dog fuld betaling ved ydelser, som afbrydes grundet afsenders, modtagers eller fragtbetalers forhold. Forfaldsdatoer for Dansk Auto Logiks ydelser og varer fremgår af den af Dansk Auto Logiks fremsendte faktura. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned.

Dansk Auto Logik accepterer ikke modregning i et evt. tilgodehavende.

5. VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist vedrørende en af Dansk Auto Logik udført ydelse skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.

Betingelser af dato: 24. januar 2023

 

Driftsinfo
Book
Tracking